You are here

Axonal Regeneration

Impact

PUBLICATION: 
Journal Article
Francesco Boato, Xiaofei Guan, Yanjie Zhu, Youngjae Ryu, Mariel Voutounou, Christopher Rynne, Chase R Freschlin, Paul Zumbo, Doron Betel, Katie Matho, Sergey N Makarov, Zhuhao Wu, Young-Jin Son, Aapo Nummenmaa, Josh Z Huang, Dylan J Edwards, Jian Zhong
Sci Transl Med . 2023 Jan 4;15(677):eabq6885. doi: 10.1126/scitranslmed.abq6885. Epub 2023 Jan 4.
Full Text on Atypon
EVENT: 
Weekly Seminar | Not Open to the Public
Tuesday, September 27, 2022 - 12:30pm
Billings Building – Rosedale & Zoom
PUBLICATION: 
Manuscript
Francesco Boato, Xiaofei Guan, Yanjie Zhu, Youngjae Ryu, Mariel Voutounou, Christopher Rynne, Chase R. Freschlin, Paul Zumbo, Doron Betel, Katie Matho, Sergey N. Makarov, Zhuhao Wu, Young-Jin Son, Aapo Nummenmaa, Josh Z. Huang, Dylan J. Edwards, Jian Zhong
BioRxiv. 2022 June 3. doi:10.1101/2022.06.01.494346
Full-Text on BioRxiv
EVENT: 
Weekly Seminar | Not Open to the Public
Tuesday, June 14, 2022 - 12:30pm
Billings Building – Rosedale Room and Zoom
PUBLICATION: 
Journal Article
Harun N Noristani, Hyukmin Kim, Shuhuan Pang, Jian Zhong, Young-Jin Son
Front Mol Neurosci. 2022 Apr 26;15:891463. doi: 10.3389/fnmol.2022.891463. eCollection 2022.
Full-Text on PMC
EVENT: 
Weekly Seminar | Not Open to the Public
Tuesday, December 14, 2021 - 12:30pm
Online Webinar
EVENT: 
Weekly Seminar | Not Open to the Public
Tuesday, November 23, 2021 - 12:30pm
Online Webinar
PUBLICATION: 
Journal Article
Yuka Nakamura, Masaki Ueno, Jesse K Niehaus, Richard A Lang, Yi Zheng, Yutaka Yoshida
J Neurosci. 2021 Dec 15;41(50):10247-10260. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2649-20.2021. Epub 2021 Nov 10.
Abstract on PubMed
EVENT: 
Weekly Seminar | Not Open to the Public
Tuesday, October 19, 2021 - 12:30pm
Online Webinar
GRANT: 
Non-Federal
July 31, 2021 to July 30, 2023
Funding Status: 
Active Project
Craig H. Neilsen Foundation
Grant Number: 
727694
Investigators: 
Principal Investigator