News & Impact

You are here

Publication Across the Institute

Showing 1 - 5 of 1038 total
PUBLICATION: 
Journal Article
Hsing-Ching Kuo, Claudio L Ferre, Karen Y Chin, Kathleen M Friel, Andrew M Gordon
Dev Med Child Neurol. 2022 Jun 24. doi: 10.1111/dmcn.15322. Online ahead of print.
Abstract on PubMed
PUBLICATION: 
Review
John W Cave, Dianna E Willis
FEBS J. 2022 Jun;289(12):3284-3303. doi: 10.1111/febs.15900. Epub 2021 May 10.
Abstract on PubMed
PUBLICATION: 
Journal Article
Keun Woo Park, Hyunwoo Ju, Il-Doo Kim, John W Cave, Yang Guo, Wei Wang, Zhuhao Wu, Sunghee Cho
Stroke. 2022 Jun 3; 101161STROKEAHA122038701. doi: 10.1161/STROKEAHA.122.038701. Online ahead of print.
Abstract on PubMed
PUBLICATION: 
Manuscript
Francesco Boato, Xiaofei Guan, Yanjie Zhu, Youngjae Ryu, Mariel Voutounou, Christopher Rynne, Chase R. Freschlin, Paul Zumbo, Doron Betel, Katie Matho, Sergey N. Makarov, Zhuhao Wu, Young-Jin Son, Aapo Nummenmaa, Josh Z. Huang, Dylan J. Edwards, Jian Zhong
BioRxiv. 2022 June 3. doi:10.1101/2022.06.01.494346
Full-Text on BioRxiv
PUBLICATION: 
Journal Article
Julia Kaiser, Payal Patel, Friederike Dündar, Jimena Perez-Tetuan, Nirupama Angira, Eytan Sieger, Vibhu Sahni
BioRxiv. 2022 June 1. doi:10.1101/2022.05.31.494253
Full-Text on BioRxiv